องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

สภาพทางเศรษฐกิจ

    1)  อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  (นาปี , นาปรัง)  เลี้ยงสัตว์  รองลงมาค้าขายและรับจ้างในต่างจังหวัด
    2)  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
-  ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก            5       แห่ง
-  ปั้มหยอดเหรียญ               4       แห่ง
-  ร้านค้าที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง    4       แห่ง
-  โรงสีข้าว 16      แห่ง
-  กลุ่มออมทรัพย์ 10      แห่ง
-  ร้านค้าเอกชน 79      แห่ง
-  ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3      แห่ง
-  กลุ่มเกษตรกร 2      แห่ง
-  ฉางข้าว 4      แห่ง
-  สถานที่รับซื้อข้าวเปลือก 3      แห่ง


สภาพทางสังคม

1)  จำนวนโรงเรียนและสถานบันการศึกษา
โรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยเอ็ด  เขต  3  จำนวน  7  แห่ง  (โรงเรียนในพื้นที่ขยายโอกาสทางการศึกษา  จำนวน  2  แห่ง )

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย อายุ  2  ปี  6  เดือน ขึ้นไป  โดยดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 จำนวน 4 ห้อง  โดยแบ่งออกเป็น 2 ศูนย์ฯ  มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กอนุบาล จำนวน 4 คน ปีละประมาณ  90 – 110  คน และทำการเปิดศูนย์ฯ เพิ่ม  จำนวน 1  ศูนย์ฯ เพิ่มบุคลากร จำนวน 2 คนโดยดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอน วันที่ 18 พฤษภาคม 2552  

3)  สถานบันและองค์กรทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  มีจำนวนศาสนสถาน  จำนวน  14  แห่ง  

4)  การสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันขาง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแข้      ซึ่งให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลนางามและตำบลใกล้เคียงที่มารับบริการ

5)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรขวาว


สภาพสิ่งแวดล้อม

1) ทรัพยากรธรรมชาติ
มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่  ซึ่งสามารถจัดระบบชลประทานเป็นช่วง ๆ  เพื่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ตลอดปีและสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดเป็นอย่างดี

2) ประเภทแหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ จำนวน          2      สาย   (ลำน้ำชี , ลำน้ำยัง)
ลำห้วย จำนวน          3      สาย
หนองน้ำ    จำนวน          15    แห่ง

3) ประเภทแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย , อ่างเก็บน้ำ จำนวน       6      แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน       50    บ่อ
บ่อโยก    จำนวน       7      แห่ง