องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล  มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
          องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เมื่อ ปี พ.ศ. 2539  จะเรียกว่า สภาตำบล โดยมีกำนันตำบล  นางาม ในสมัยนั้น คือ นายเติม ชื่นชม เป็นประธานกรรมการบริหารสภาตำบลโดยตำแหน่ง มีสมาชิกหมู่ละ 2 คน โดยยังไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นไป ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งของประชาชน เหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
          เมื่อ พ.ศ. 2543 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ โดยเปลี่ยนจาก ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารสภาตำบล ซึ่งกำนันเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งนั้น เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการลงคะแนนเสียงมติเลือกจากสมาชิกสภา โดยให้สมาชิกสภาตำบลของแต่ละหมู่บ้าน ลงคะแนนเลือก ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
          ต่อมา ปี พ.ศ. 2546 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ เปลี่ยนตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง  ซึ่งระเบียบนี้ได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

รายชื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
         1.  นายเติม  ชื่นชม   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2539 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2543 
         2.  นายนิพนธ์ โพธิ์สิงห์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2543 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2546
         3.  นายการุณลักษณ์  มณีเรือง  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2546
 
รายชื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
         1.  นายการุณลักษณ์        มณีเรือง   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน  2547
         2.  นายการุณลักษณ์        มณีเรือง   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2551
         3.  นายนรา โพธิษา  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่  23  สิงหาคม 2555
         4.  นายเผด็จ  ระหา   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน  2555  จนถึงปัจจุบัน
 
รายชื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
         1.  นายแสวง      โพธิสิตา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2539 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2543
         2.  นายสุจิตร     แบสิ่ว  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2543 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2547
         3.  นายสงคราม   ประชุมศรี  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม  2549
         4.  นายสุจิต      ป้องทับไทย  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2551
         5.  นายสุจิตร     แบสิ่ว  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่  30  กันยายน   2553
         6.  นายสงคราม    ประชุมศรี  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  6  ตุลาคม 2553 ถึงวันที่  23  สิงหาคม  2555
         7.  นายสุจิต   ป้องทับไทย  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  29  ตุลาคม  2555 ถึงวันที่  13  พฤศจิกายน  2557
         8.  นายกรกช  ทากุดเรือ   ดำรงตำแหน่่งตังแต่งวันที่  14  พฤศจิกายน  2557  ถึงปัจจุบัน
รายชื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
         1.  นายสุวิทย์     ไชยประเสริฐ      ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2539 ถึงวันที่  15  กรกฎาคม 2540
         2.  นางสาวอัญชลี  พรหมโคตร  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2540 ถึงวันที่  30 เมษายน  2548
         3.  นายธีรพงษ์  จันทรา  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึงปัจจุบัน
   
ประวัติความเป็นมาของตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
         แต่เดิมตำบลนางามรวมอยู่ในตำบลขวาว และได้มีการขอแยกตำบลออกมาเป็นตำบลนางาม ในปี พ.ศ. 2494  โดยมีนายเครื่อง  วรรณพฤกษ์  ซึ่งขณะนั้น ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลขวาว และ นายวิเศษ  โพธิษา  เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการแยกออกมาเป็นตำบลนางามเพราะเห็นว่าประชากรในตำบลขวาวมีมากขึ้นเห็นสมควรแยกออกมาตั้งตำบลใหม่ และได้รับการประสานงานจาก นายอาจ สัตนาโค ซึ่งขณะนั้น ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอเสลภูมิ เป็นบุคคลช่วยในการประสานเพื่อแยกออกมาเป็นตำบลนางาม และเป็นบุคคลที่ตั้งชื่อว่า ตำบลนางาม เพราะทำนาได้ผลผลิตดี มีนาข้าวที่งามกว่าตำบลอื่น ๆ และนายเครื่อง  วรรณพฤกษ์ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกำนันตำบลนางามคนแรก ส่วนตำบลขวาวได้แต่งตั้ง นายแก้ว  สาระบิล เป็นกำนันตำบลขวาวแทน นายเครื่อง วรรณพฤกษ์   ในตอนแรกนั้นมีทั้งหมด 11  หมู่บ้าน  ดังนี้
          หมู่ที่ 1   บ้านโนนโพธิ์       ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายอุ  ระหา
          หมู่ที่ 2  บ้านกุดแข้         ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายมา  ศรแผลง
          หมู่ที่ 3  บ้านพันขาง        ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายทอง  ระหา
          หมู่ที่ 4  บ้านพันขาง        ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายจานผา  ชื่นชม
          หมู่ที่ 5  บ้านโพธิ์ชัน        ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายวิเศษ  โพธิษา 
          หมู่ที่ 6  บ้านโพธิ์ตาก       ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายสีกา  เครือน้ำคำ
          หมู่ที่ 7  บ้านกุดเรือ         ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายทา  ไพทิน
          หมู่ที่ 8  บ้านสำโรง         ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายสา  ไชยธงรัตน์
          หมู่ที่ 9  บ้านหนองจอก     ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายบุญศรี  วาระสิทธิ์
          หมู่ที่ 10 บ้านน้ำเที่ยง       ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายพิม  รักน้ำเที่ยง
          หมู่ที่ 11 บ้านนาเรียง        ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายนวล  โคตะกา
 
          ต่อมา บ้านกุดแข้ มีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แยกบ้านกุดแข้ออกเป็น 2 หมู่ คือหมู่ที่ 12  เมื่อ ปี พ.ศ. 2510 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายคูณ  ชาวะหา ปี พ.ศ. 2524 ได้แยกบ้านกุดเรือออกเป็น 2 หมู่ คือหมู่ที่ 13 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือนายสมหวัง  มาตวงษ์ ปี พ.ศ. 2528 ได้แยกบ้านโพธิ์ชันออกเป็น 2 หมู่ คือหมู่ที่ 14 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือนายเติม ชื่นชม ปี พ.ศ. 2544  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544 ได้แยกบ้านพันขางออกเป็น 3 หมู่ คือหมู่ที่ 15 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายอุ้ย  ปฏิพันธ์ และได้แยกบ้านโพธิ์ชันออกเป็น 3 หมู่ คือหมู่ที่ 16  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายทองคำ  โพธิ์คำ