องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน อบต.นางาม

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ

1)  ที่ตั้ง
      ตำบลนางาม  เป็น  1  ใน  16  ตำบลในเขตอำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดทางด้านทิศตะวันออก  49  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจาก  อำเภอเสลภูมิ  ด้านทิศใต้  15  กิโลเมตร

2)  ลักษณะภูมิประเทศ
      เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  เช่น  แม่น้ำชี  แม่น้ำยัง  ลำชีหลง  รวมทั้งลำห้วย  หนอง  คลอง  บึง  และมีเขตติดต่อกับท้องถิ่นอื่น  ประกอบด้วย
      -  ทิศเหนือ         จรด  ตำบลขวาว  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
      -  ทิศใต้             จรด  ลำน้ำชี,  ตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด
      -  ทิศตะวันออก   จรด  ลำน้ำยัง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
      -  ทิศตะวันตก     จรด  ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด,ลำน้ำชี อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

3)  เนื้อที่
      ตำบลนางาม  มีพื้นที่ตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 70.77 ตารางกิโลเมตร
(43,750  ไร่)  เป็นตำบลค่อนข้างใหญ่

4)  เขตการปกครอง รวม  16  หมู่บ้าน  คือ
      หมู่ที่  1                 บ้านโนนโพธิ์      ผู้ปกครอง             นายดำรงสัจ   พฤกษชาติ                ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  2                 บ้านกุดแข้          ผู้ปกครอง            นายสงบ      นามสง่า                    ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  3                 บ้านพันขาง        ผู้ปกครอง             นายสำราญ  วรรณพรม                   ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  4                 บ้านพันขาง        ผู้ปกครอง             นายชาญยุทธ  ไชยธงรัตน์               ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  5                 บ้านโพธิ์ชัน       ผู้ปกครอง              นางพรจิตร   สุทธิประภา                  ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  6                 บ้านโพธิ์ตาก      ผู้ปกครอง             นายเลิศ      เศษสุวรรณ์                  ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  7                 บ้านกุดเรือ         ผู้ปกครอง             นางสาวระเอียด  มาตรวงษ์                ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  8                 บ้านสำโรง         ผู้ปกครอง             นายสัมฤทธิ์  มงคลเมือง                   ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  9                 บ้านหนองจอก    ผู้ปกครอง             นายพรทิพย์  ไชยธงรัตน์                  ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  10               บ้านน้ำเที่ยง       ผู้ปกครอง             นายอุดม  ภาโนมัย                          ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  11               บ้านนาเรียง        ผู้ปกครอง             นายโกศล  ศรแผลง                        ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  12               บ้านกุดแข้          ผู้ปกครอง             นายสุขขา  น่าบัณฑิตย์                    ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  13               บ้านกุดเรือ         ผู้ปกครอง             นายประสิทธิ์  กุกุดเรือ                      ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  14               บ้านโพธิ์ชัน        ผู้ปกครอง             นายสนิท  โพธิสิงห์                         ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  15               บ้านพันขาง        ผู้ปกครอง             นายวิสัย  ปฏิพันธ์                           ผู้ใหญ่บ้าน
      หมู่ที่  16               บ้านโพธิ์ชัน        ผู้ปกครอง             นายธรรมนูญ  ชื่นชม                       ผู้ใหญ่บ้าน
 
5)  จำนวนประชากร / จำนวนครัวเรือน ประชากร / ครัวเรือน
      จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร  จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์อำเภอเสลภูมิ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ภายในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  พบว่ามีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  และทำงานอยู่นอกพื้นที่ จำนวน 7,770  คน จำแนกเป็นชาย 3,869 คน หญิง 3,901 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  110  คน : ตารางกิโลเมตร  และจำนวนครัวเรือน  1,905  ครัวเรือน  โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้
 
หมู่ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 โนนโพธิ์ 302 296 598 162
2 กุดแข้ 333 353 686 138
3 พันขาง 160 166 326 81
4 พันขาง 179 183 362 84
5 โพธิ์ชัน 240 238 478 139
6 โพธิ์ตาก 236 251 487 129
7 กุดเรือ 259 279 538 130
8 สำโรง 242 231 473 91
9 หนองจอก 155 147 302 67
10 น้ำเที่ยง 322 312 634 154
11 นาเรียง 225 239 464 91
12 กุดแข้ 378 370 748 161
13 กุดเรือ 214 235 449 127
14 โพธิ์ชัน 242 222 464 124
15 พันขาง 195 196 391 91
16 โพธิ์ชัน 187 183 370 136
  รวม 3,869 3,901 7,770 1,905

  
     โครงสร้างพื้นฐาน

         1)  การคมนาคม
         ตำบลนางามมีถนนสายหลัก  จำนวน  6  สาย 
                       1. ถนนสายเสลภูมิ – โพธิ์ตาก (ถนนลาดยาง)
                       2. ถนนสายโนนโพธิ์ – โนนสะอาด (ลาดยาง)
                       3. ถนนสายโนนโพธิ์ – น้ำเทียง (ถนนลูกรัง)
                       4. ถนนเดชชาติ  (ถนนเชื่อม ระหว่างตำบลนางาม- ตำบลนาเลิงเป็นลูกรัง)
                       5. ถนนสายบ้านกุดแข้ – คุ้งสะอาด (ถนนเชื่อม ระหว่างตำบลนางาม- ตำบลนาเลิงเป็นลูกรัง)
                       6. ถนนสายบ้านพันขาง – บ้านขวาว (ถนนเชื่อม ระหว่างตำบลนางาม- ตำบลขวาวเป็นลูกรัง)

       จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
                   ตำบลนางาม  มีเส้นทางคมนาคมอันเป็นทางหลวงแผ่นดิน  จำนวน  2  สาย  ได้แก่  เสลภูมิ - โพธิ์ตาก 
สายโนนโพธิ์ – โนนสะอาด  ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมติดต่อกับตำบลข้างเคียงและอำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด   พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา(นาปี-นาปรัง)  และเลี้ยงสัตว์  ทำให้ประชาชนมีรายได้หลักจากการเกษตร
 
              2)  การโทรคมนาคม
                       - ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล  1  แห่ง
                       - มีบริการโทรศัพท์ทางไกล      21  หมายเลข
 
             3)  การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน  จำนวน  10  แห่ง
                  มีระบบประปาครบทุกหมู่บ้าน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้รับการถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้านให้อยู่ในความดูแล  จำนวน  7  แห่ง  และได้รับเงินอุดหนุนในการก่อสร้าง  จำนวน  1  แห่ง 
 
              4)  ไฟฟ้า
                      มีระบบไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  และมีแสงสว่างครบทุกชุมชน