องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์(Vision)
                      “ โครงสร้างพื้นฐานดี มีรายได้ สุขภาพแข็งแรง เน้นการศึกษา ชาวประชามีส่วนร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น”
               
พันธกิจ(Mision)
                                -  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ประชาชน
                                -  ส่งเสริมการศึกษา
                                -  ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
                                -  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
                                -  ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
                                -  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
                                -  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และพัฒนาฝีมือแรงงาน
                                -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
                                -  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล
 
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
             1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                 
                 1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน้ำสาธารณูปการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
                 1.2  ให้มีและบำรุงรักษาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
                 1.3  จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
 
             2. ด้านการท่องเที่ยว
                  2.1 บำรุงรักษา  ปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ              
               
             3. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                  3.1 เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
                  3.2 ส่งเสริม  สืบสานจารีตประเพณี  ศาสนา  และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป
                  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้มีอย่างเพียงพอทั่วถึงและได้มาตรฐาน
 
              4. ด้านเศรษฐกิจ
                  4.1 สนับสนุนการพัฒนาให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง                             

                5. ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
                  5.1 มุ่งเน้นการป้องกันโดยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
                  5.2 ส่งเสริมกิจการ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
                  5.3 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                  5.4 สนับสนุนการจัดให้มีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
                  5.5 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุด  และคงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
                  5.6  บำบัด ขยะและสิ่งปฏิกูล
 
               6. ด้านแหล่งน้ำ
                  6.1  จัดให้มีระบบชลประทานและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  ให้มีอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
 
               7. ด้านการเมือง  การบริหาร
                   7.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
                   7.2 ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและกลุ่ม
                   7.3 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ  เครื่องใช้  และสถานที่ให้เหมาะสมต่อภารกิจของ  อบต.
                   7.4 จัดฝึกอบรม  สัมมนาและศึกษาดูงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร  ส.อบต.  ผู้นำชุมชน  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ    พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง  ของ  อบต.นางาม  และหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลนางาม