องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2560

วันที่  2   พฤษภาคม   2561  องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้จัดกิจกรรมโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา  2560   พร้อมนี้   นายเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วน  ตำบลนางาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.นางาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  

เมื่อวันที่: 3 พฤษภาคม 2561