องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในตำบลนางาม วันที่ 10-08-2561

วันที่  10  สิงหาคม  2561   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  โปรดให้  นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เชิญถุงยังชีพพระราชทาน  เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ  พร้อมนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด   คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย   เพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจแก่ทุกครอบครัว  และราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย  โดยการนำของ  นายสุรพร  หมายเจริญ  นายอำเภอเสลภูมิ  นายเผด็จ  ระหา          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ  ตำบล และ อช. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชนตำบลนางาม  ให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่: 14 สิงหาคม 2561