องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ประจำปี 2561

วันที่   23   สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ประจำปี  2561  โดยการนำ  นายเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่ อบต.นางาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เมื่อวันที่: 24 สิงหาคม 2561