องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามพิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่  19 กันยายน  2561   นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐ  เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มอบให้แก่   นายวิ  วิเศหวาน  บ้านเลขที่  155  ม.10 ต.นางาม  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  โดยการนำของ  นายสุรพร  หมายเจริญ  นายอำเภอเสลภูมิ  นายเผด็จ  ระหา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ  ตำบล และ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมมอบบ้านประชารัฐในครั้งนี้ 

เมื่อวันที่: 20 กันยายน 2561