องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 วันที่   28  กุมภาพันธ์  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการนำ  นายเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่ อบต.นางาม  ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียน   เข้าร่วมโครงการฯ  ณ สนามโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน  ตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2562