องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561

วันที่   29   สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่  ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี  2561  โดยการนำ  นายเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่ อบต.นางาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เมื่อวันที่: 29 สิงหาคม 2561