องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี 2561

นายเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม พร้อมคณะ เปิดงานการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี 2561  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

เมื่อวันที่: 28 ธันวาคม 2560