องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการในโอกาสผลสำเร็จการขับเคลื่อนพลังอาสาพัฒนาชุมชนฯ

วันที่  23  มกราคม  2561 ท่านเลิศบุศย์   กองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในโอกาสผลสำเร็จการขับเคลื่อนพลังอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม "ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานราก" ต่อเนื่องโครงการ "รวมพลังชุมชนคนอาสาบนวิถีพอเพียง" โดย นายเผด็จ  ระหา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางามพร้อมคณะ อช. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน โรงเรียน   ประชาชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอเสลภุมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่: 24 มกราคม 2561