องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง "ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ปี 2561"
 
ลงวันที่:
23 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด:


          แจ้งประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก  ประจำปี 2561 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก  ระหว่างวันที่  1-30 พฤศจิกายน 2561 ผ่านระบบ ITAS ที่เว็ปไซต์  https://itas.nacc.go.th โดยแสนก  QRCODE  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

QRCODE ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก      

QRCODE ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน