องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง "การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สำนักงานและเบอร์เครื่องรับสัญญาณโทรสารใหม่ของ อบต.นางาม"
 
ลงวันที่:
17 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด:
ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  ไดดำเนินการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานและเบอร์เครื่องรับสัญญาณโทรสารใหม่ คือ
1.  จากเดิมหมายเลข  043-611-092  เป็นหมายเลขใหม่  043-501-667
2.  จากเดิมหมายเลข  043-611-681  เป็นหมายเลขใหม่  043-501-660