องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2562 – 2565)
 
ลงวันที่:
25 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด:
ตารางกำหนดการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2562 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม   อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่  2 – 10 สิงหาคม  พ.ศ. 2560
 
ลำดับที่
 
บ้าน / หมู่ที่
 
 
วัน / เดือน / ปี
 
สถานที่
 
หมายเหตุ
1. บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 6 วันที่ 2 สิงหาคม  2560
(เวลา 09.00 น.)
ศาลาวัดบ้านโพธิ์ตาก  
2. บ้านกุดเรือ  หมู่ที่ 7 , 13 วันที่ 2 สิงหาคม  2560
(เวลา 13.30 น.)
ศาลาวัดบ้านกุดเรือ  
3. บ้านโพธิ์ชัน หมู่ที 5 , 14 , 16 วันที่ 3 สิงหาคม  2560
(เวลา 09.00 น.)
ศาลาวัดบ้านโพธิ์ชัน  
4. บ้านพันขาง หมู่ที่ 3,4,15 วันที่ 3 สิงหาคม  2560
(เวลา 13.30 น.)
ศาลาวัดบ้านพันขาง  
5. บ้านกุดแข้ หมู่ที่ 2 , 12 วันที่ 8 สิงหาคม 2560
(เวลา 09.00 น.)
ศาลากลางบ้าน  
6. บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2560
(เวลา 13.30 น.)
ศาลาวัดบ้านโนนโพธิ์  
7. บ้านนาเรียง หมู่ที่ 11 วันที่ 9 สิงหาคม  2560
(เวลา 09.00 น.)
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  
8. บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 10 วันที่ 9 สิงหาคม  2560
(เวลา 13.30 น.)
ศาลาวัดบ้านน้ำเที่ยง  
9. บ้านสำโรง หมู่ที่ 8 วันที่ 10 สิงหาคม 2560
(เวลา 09.00 น.)
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  
10. บ้านหนองจอก หมู่ที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม  2560
(เวลา  13.30  น.)
ศาลาวัดบ้านหนองจอก