องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
เชิญประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อน "วาระเสลภูมิ ปี 2560"
 
ลงวันที่:
18 ธันวาคม 2560
รายละเอียด:
       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   ร่วมกับทางอำเภอเสลภูมิ  กำหนดการดำเนินงาน  "วาระเสลภูมิ  ปี 2561 " เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของชาวอำเภอเสลภูมิ  ทุกตำบล  ทุกหมู่บ้าน 
        ดังนั้น  เพื่อให้การขับเคลื่อน "วาระเสลภูมิ  ปี  2561" ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จึงแจ้งกำนัน  ผูุ้ใหญ่บ้าน  แพทย์ฯ  ผช.ผญบ.  สารวัตรกำนัน กลุ่มสตรี  อสม. ฯ จึงแจ้งกำหนดการประชุมในวันที่  21  ธันวาคม  2560  เริ่มเวลา  14.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยพร้อมเพียงกัน