องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ส.2560
 
ลงวันที่:
22 ธันวาคม 2560
รายละเอียด:
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  พ.ส.2560