องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
 
ลงวันที่:
4 มกราคม 2561
รายละเอียด:

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี ๒๕๖๑ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่มีทรัพย์สินอยู่ในขายที่ต้องเสียภาษี โดยยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามระยะเวลาดังนี้  

          ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

          ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

          ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม๒๕๖๑ - เดือนเมษายน ๒๕๖๑

          ฉะนั้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการและทางตัวท่าน จึงใคร่ขอความกรุณานำหลักฐานต่างๆ ที่ท่านมีอยู่ซึ่งแสดงการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.๓ก, น.ส.๓, ส.ค.๑ฯลฯ ไปแสดงที่งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว

                   https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-0/p280x280/