องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561)
 
ลงวันที่:
16 กรกฎาคม 2561
รายละเอียด:
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1(ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561