องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

คณะผู้บริหาร

นายก อบต.
นายเผด็จ ระหา
นายก อบต.
มือถือ: 084-5160219


รองนายก อบต.
นายสงครม ประชุมศรี
รองนายก อบต.
มือถือ: 087-9346882


รองนายก อบต.
นายศักดิ์ดา โพธิษา
รองนายก อบต.
มือถือ: 086-8596202


เลขานุการนายก อบต.
นางประสงค์ แสงห้าว
เลขานุการนายก อบต.
มือถือ: 085-3909250