องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

สมาชิกสภา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
นายกรกช ทากุดเรือ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
มือถือ: 063-0239618


รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
นายเสาร์ชัย ระหา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
มือถือ: 088-0531756


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายทองคำ นามบุญลือ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
มือถือ: 089-5746643


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายคำสิงห์ โพธิจักร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
มือถือ: 083-4166369


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายนิคม กุลสุวรรณ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายสนธยา นามสง่า
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
มือถือ: 093-0966261


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายทวี โบราณ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
มือถือ: 087-8610728


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นางบัวลอง โพธิศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
มือถือ: 085-2306564


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายปัดนา พันธุระ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
มือถือ: 088-0614199


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นางหนูพิษ โพธิ์กลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
มือถือ: 087-2365362


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายประเสริฐ โพธิสิงห์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
มือถือ: 087-7759563


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นางสมบูรณ์ อัศดร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
มือถือ: 082-1572895


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายสถิต โพธิสิงห์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
มือถือ: 083-3400278


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายฉลาด เขียวสด
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
มือถือ: 089-2248829


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายไมตรี พวงบุบผา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
มือถือ: 086-8700721


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายบุญถม สิตวงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
มือถือ: 064-2047349


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายนิคม ประทุมชาติ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
มือถือ: 085-6830210


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายบุญทัย น่าบัณฑิตย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
มือถือ: 089-5771492


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายมนตรี โพธิชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
มือถือ: 091-1269499


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายบุญมาก โทอุดทา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
มือถือ: 092-9207593


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายคมสันต์ กุลสุวรรณ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
มือถือ: 085-9261189


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายลำพวน มาคูณ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
มือถือ: 086-2503074


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายสีทน บุตรพิจิตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
มือถือ: 090-5817796


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายสุจิต ป้องทับไทย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
มือถือ: 098-2283831


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
นางนวลออง เครือน้ำคำ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
มือถือ: 084-5183484


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
นายบัติ พรมชินวงค์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
มือถือ: 084-6421538


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14
นายสมจิตร โพธิ์สิงห์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14
มือถือ: 094-3907125


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14
นายบุญมาก โพธิษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14
มือถือ: 087-4363140


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
นายบุญจันทร์ ชื่นชม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
มือถือ: 090-0218570


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
นางสมใจ วรรณพฤกษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
มือถือ: 082-8460098


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16
นายมงคล ชื่นชม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16
มือถือ: 089-6265812


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16
นายพิบูลย์ สุขไชย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16
มือถือ: 082-1045958