องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

หัวหน้าส่วนราชการ

นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)
นายธีรพงษ์ จันทรา
นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)
มือถือ: 087-2239388


นักบริหารงาน อบต. (รองปลัด อบต.)
นางจิราภรณ์ ทิศเนตร
นักบริหารงาน อบต. (รองปลัด อบต.)
มือถือ: 081-9205331


หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุทธิลักษณ์ สิมโนนม่วง
หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ: 090-5876822


ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชัยสิทธิ์ ธาตุคำภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ: 081-3806791


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายปรารพ แสงกุดเรือ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ: 081-7393633


ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประภาส ยศพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ: 086-6310353


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายว่าง ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม