องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

สำนักงานปลัด

นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
นางสาวสุทธิลักษณ์ สิมโนนม่วง
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
มือถือ: 080-0062862


นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสุภาภรณ์ เต็มใจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์: งานการเกษตร
มือถือ: 080-1619612


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวบุญชม นามบุญลือ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
มือถือ: 085-6629956


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเครือวัลย์ โคตบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
มือถือ: 084-3301689


นิติกรปฏิบัติการ
นายอำนาจ บุราณ
นิติกรปฏิบัติการ


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จ่าเอกคมกริช ศรีราตรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
มือถือ: 085-4502590


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายนิติภูมิ ทองอันชา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
มือถือ: 086-2263844


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางพิชญ์สินี พละสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
มือถือ: 082-3114313


ผช.จพง.ธุรการ
นายสิทธิศักดิ์ ปุคลิตร์
ผช.จพง.ธุรการ
มือถือ: 087-8805957


ผช.นักวิเคราะห์ฯ
นางสาวปิยธิดา วิฉันเภท
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
มือถือ: 061-9363421


ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นางสาวพัทรา ขันแข็ง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
มือถือ: 083-6624305


คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสิทธิ์ โพธิ์ใต้
คนงานเครื่องสูบน้ำ
มือถือ: 085-6837540


คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายมงคล โลหะเลิศ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
มือถือ: 099-4689833


คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสุนทร ศรีนาเรีอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
มือถือ: 087-8613236


คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายอารมณ์ โคตะกา
คนงานเครื่องสูบน้ำ
มือถือ: 092-7912249


คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายชารี สารวรรณ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
มือถือ: 087-3749021


คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายบุญญฤทธิ์ วาระสิทธิ์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
มือถือ: 086-7825192


ทดสอบลงข้อมูลอำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด