องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

สำนักงานปลัด

นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
นางสาวสุทธิลักษณ์ สิมโนนม่วง
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
มือถือ: 090-5876822


นิติกรชำนาญการ
นางสาวจริยา ทองขาว
นิติกรชำนาญการ
มือถือ: 085-1049420


นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสุภาภรณ์ เต็มใจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
มือถือ: 080-1619612


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเครือวัลย์ โคตบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
มือถือ: 084-3301689


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวบุญชม นามบุญลือ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
มือถือ: 085-6629956


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายนิติภูมิ ทองอันชา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
มือถือ: 086-2263844


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางพิชญ์สินี พละสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
มือถือ: 082-3114313


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จ่าเอกคมกริช ศรีราตรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ผช.จพง.ธุรการ
นายสิทธิศักดิ์ ปุคลิตร์
ผช.จพง.ธุรการ
มือถือ: 087-8805957


ผช.นักวิเคราะห์ฯ
นางสาวปิยธิดา วิฉันเภท
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
มือถือ: 085-9261311


ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นางสาวพัทรา ขันแข็ง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
มือถือ: 083-6624305


คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสิทธิ์ โพธิ์ใต้
คนงานเครื่องสูบน้ำ
มือถือ: 085-6837540


คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายมงคล โลหะเลิศ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
มือถือ: 085-7595339


คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสุนทร ศรีนาเรีอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
มือถือ: 082-8504401


คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายอารมณ์ โคตะกา
คนงานเครื่องสูบน้ำ
มือถือ: 087-9457369


คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายชารี สารวรรณ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
มือถือ: 087-3749021


คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายบุญญฤทธิ์ วาระสิทธิ์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
มือถือ: 081-0549399


ทดสอบลงข้อมูลอำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด