องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชัยสิทธิ์ ธาตุคำภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ: 081-3806791


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุรีย์พร ฐานะวัน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
มือถือ: 087-8546754


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล จันทะไทย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
มือถือ: 089-6197523


ผช.จพง.คลัง
นายสยาม เครือน้ำคำ
ผช.จพง.คลัง
มือถือ: 087-7747310


ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวสมร วันทา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
มือถือ: 085-4931453


ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวลภัสรดา ศิริโสม
ผช.จพง.พัสดุ
มือถือ: 099-2066349


ทดสอบลงข้อมูลอำนาจหน้ากองคลัง