องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประภาส ยศพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ: 081-0555395


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายชัชวาลย์ หลวงหลาก
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
มือถือ: 089-4222124


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จ่าเอกทศพล จันทรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
มือถือ: 082-8565123


ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายปัญญาวิทย์ ชื่นชม
ผช.นายช่างไฟฟ้า
มือถือ: 086-8340943


ผช.จพง.ธุรการ
นายไชยา กุลนิตย์
ผช.จพง.ธุรการ
มือถือ: 098-1042834


ผช.นายช่างสำรวจ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุไรรัตน์ จันทร์ฟ้าเลื่อม
ผช.นายช่างสำรวจ
มือถือ: 091-0524981


พนักงานผลิตน้ำประปา
นายยงยศ วรรณพฤกษ์
พนักงานผลิตน้ำประปา
มือถือ: 096-9671628


พนักงานผลิตน้ำประปา
นายประกอบ เครือน้ำคำ
พนักงานผลิตน้ำประปา
มือถือ: 093-4182710


พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสมพงษ์ ชาระ
พนักงานผลิตน้ำประปา
มือถือ: 084-5192757