องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

กองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายปรารพ แสงกุดเรือ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ: 081-7393633


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุพิชญา จันทสม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
มือถือ: 081-3919344


ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นางสาวลัดดาวัลย์ ชื่นชม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
มือถือ: 087-4269979


ทดสอบลงข้อมูลอำนาจหน้าที่