องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

กองการศึกษาฯ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายว่าง ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ครู
นางปราณี เกตุคำ
ครู
มือถือ: 080-1951586


ครู
นางสาวราตรี ปฏิพันธ์
ครู
มือถือ: 085-0790103


ครู
นางสาวปรางค์นุช อ่อนสีแดง
ครู
มือถือ: 083-1477969


ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดวงจันทร์ บุราณ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
มือถือ: 084-3891099


ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกรรณิการ์ เอมใจ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
มือถือ: 098-2361772


ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรพีพร ศรีษะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก