องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

กองการศึกษาฯ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางเยาวลักษณ์ ไชยลังกา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ: 086-2285892


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววิราณี จันทรมหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ: 085-7454092


ครู
นางปราณี เกตุคำ
ครู
มือถือ: 080-1951586


ครู
นางสาวปรางค์นุช อ่อนสีแดง
ครู
มือถือ: 083-1477969


ครู
นางสาวราตรี ปฏิพันธ์
ครู
มือถือ: 085-0790103


ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดวงจันทร์ บุราณ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
มือถือ: 084-3891099


ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกรรณิการ์ เอมใจ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
มือถือ: 086-2329144


ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรพีพร ศรีษะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
มือถือ: 061-9289473