องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

ผู้นำชุมชน

รักษาการกำนันตำบล
นายสัมฤทธิ์ มงคลเมือง
รักษาการกำนันตำบล


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
นายดำรงสัจ พฤกษาชาติ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
มือถือ: 081-0527653


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
นายสงบ นามสง่า
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
นายสำราญ วรรณพรม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
มือถือ: 099-4630777


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
นายชาญยุทธ์ ไชยธงรัตน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
มือถือ: 087-4508374


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
นางพรจิตร สุทธิประภา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
มือถือ: 083-2903839


รักษาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
นายสมพร หาญบัวแก้ว
รักษาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
มือถือ: 084-7962722


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
นางสาวระเอียด มาตรวงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
มือถือ: 086-8647596


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
นายสัมฤทธิ์ มงคลเมือง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
มือถือ: 085-7596506


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
นายพรทิพย์ ไชยธงรัตน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
มือถือ: 091-06466594


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
นายอุดม ภาโนมัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
มือถือ: 080-04090437


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
นายโกศล ศรแผลง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
มือถือ: 080-1985593


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
นายสุขขา น่าบัณฑิต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
มือถือ: 082-3018322


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
นายประสิทธิ์ กุกุดเรือ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
มือถือ: 083-1451841


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
นายสนิท โพธิ์สิงห์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
มือถือ: 086-8564893


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
นายวิสัย ปฏิพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
มือถือ: 063-8679576


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
นายธรรมนูญ ชื่นชม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
มือถือ: 088-0615120